CKZIU

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego realizuje projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich
„Zawodowy Sukces – nowa jakość w zawodzie”

Powiat Gnieźnieński/Centrum kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie  realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zawodowy Sukces – nowa jakość w zawodzie”

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości szkolnictwa zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy oraz ułatwienie 140 (25K,115M)uczniom i uczennicom uczestniczących/którzy uczestniczyli w zajęciach kształcenia praktycznego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie (dawniej Centrum Kształcenia Praktycznego w Gnieźnie) przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia poprzez efektywne doradztwo zawodowe(dla 140 UP),system kursów i szkoleń dostosowujący kwalifikacje uczniów do oczekiwań pracodawców (dla 140UP),system staży/praktyk realizowany w ścisłej współpracy z przedsiębiorcami (dla 125UP,  w tym22K),doskonalenie umiejętności 5(5M)nauczycieli praktycznej zawodu i 2(1K,1M)doradców zawodowych oraz doposażenie pracowni kształcenia zawodowego CKZiU w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pozwalające odzwierciedlić realne warunki pracy. Cele szczegółowe zostaną osiągnięte 01.09.2019 r. – 31.06.2023r. Projekt skierowany jest do 140 uczniów (25K,115M) uczestniczących lub którzy uczestniczyli w zajęciach kształcenia praktycznego w CKZiU w Gnieźnie, 5 nauczycieli kształcenia zawodowego i 2 doradców zawodowych pracujących w CKZiU, zamieszkałych, pracujących lub uczących się zgodnie z KC na terenie Gniezna(Wlkp).CKZiU kształci w roku szkolnym 2017/2018 w poszczególnych zawodach 218 os.(37K,181M) z czego ze szkoły branżowej/zawodowej 55M,technikum 163 os(37K,126M) w następujących zawodach: technik pojazdów samochodowych, elektryk, elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik precyzyjny, technik elektryk, technik elektronik, technik mechatronik, technik mechanik lotniczy, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik budownictwa, technik elektryk, z których wszyscy to potencjalni UP, którzy będą mieli dostęp do proponowanych kursów/szkoleń/staży z uwzględnieniem ich predyspozycji, potrzeb i motywacji.

Efektem realizacji projektu będzie podniesienie kompetencji i umiejętności zawodowych 140 uczniów, podniesienie kompetencji nauczycieli oraz doposażenie placówki w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne.

Nazwa Programu Operacyjnego: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
Numer i nazwa Osi Priorytetowej: Edukacja

Numer i nazwa Działania: 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy

Numer i nazwa Poddziałania: 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19

Dofinansowanie projektu z UE: 1 251 721,40 zł

Całkowita wartość projektu: 1 394 491,40 zł

Okres realizacji projektu: od 01.09.2019 r. do 30.06.2023 r.

Projekt skierowany jest do 140 uczniów, którzy uczestniczyli lub uczestniczą w kształceniu praktycznym w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie. W ramach projektu uczestnicy skorzystają z bezpłatnego wsparcia w postaci:

  • zajęć indywidualnych i grupowych z doradztwa zawodowego oraz „Umiejętności interpersonalnych”
  • szkoleń zawodowych takich jak: Monter instalacji PV, Technolog robót wykończeniowych w budownictwie z uprawnieniami G-1E, Spawanie gazowe, Kurs montażu rusztowań, Kurs obsługi wózka jezdniowego
  • stażu zawodowego/praktyk zawodowych realizowanych w okresie letnich wakacji
 

Projekt skierowany jest dla 7 nauczycieli ( w tym 2 doradców zawodowych). W ramach projektu nauczyciele skorzystają z bezpłatnych kursów/szkoleń w zakresie:

  • Międzynarodowy Instruktor Spawalniczy (IWP) – 1 miejsce
  • AutoCAD – 1 miejsce
  • Kosztorysowanie robót budowlanych – 1 miejsce
  • Mechanika pojazdowa – 2 miejsca
  • Instruktor – Wykładowca operatorów Wózków Jezdniowych – 1 miejsce
  • Doradztwa zawodowego: Dialog motywujący oraz The Coaching Maps (szkolenie skierowane dla doradców zawodowych) – 2 miejsca
 
 
Skip to content